Regulamin loterii

Szanowni Państwo! 9 września podczas Balu Sportowca na XXVII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Prawników odbędzie się wydarzenie charytatywne z myślą o naszych podopiecznych. Dla osób które pragną ich wesprzeć, publikujemy regulamin loterii.

 

 

Regulamin loterii fantowej

 

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ”.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest

„Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Im. Ireny Babińskiej, z siedzibą w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31”.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Szczecinie.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie m. Szczecina w związku z XXVII Ogólnopolską Spartakiadą Prawników.

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji, to jest  finansowanie ochrony zdrowia:

a) pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, powołania lub umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy;

b) pracowników przebywających na urlopach wychowawczych;

c) emerytów i rencistów, byłych pracowników Prokuratury;

d) prokuratorów, którzy przeszli w stan spoczynku;

e) członków rodzin osób wymienionych w pkt a-d.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 07.09.2016r. od godz. 10:00 i potrwa do godz. 24:00, w dniu 08.09.2016r od godz. 8:00 do godz. 24:00 oraz w dniu 09.09.2016r od godz. 8:00i zakończy się tego dnia do godz. 24.00

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

2. Organizator przewiduje sprzedaż 800 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 50 złotych brutto.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów/kuponów loteryjnych

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniach 07.09.2016r. od godz. 10:00 i potrwa do godz. 24:00, w dniu 08.09.2016r od godz. 8:00 do godz. 24:00 oraz w dniu 09.09.2016r od godz. 8:00i zakończy się tego dnia do godz. 24.00 w campusie uczestników Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników oraz podczas balu uczestników Spartakiady- szczegółowe adresy zostały podane w wykazie stanowiącym załącznik nr 10 do zgłoszenia.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w

regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.


10.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy współpracujący z nim w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

a) zakup losu/kuponu loteryjnego za kwotę 50 zł brutto za sztukę w miejscach, o których mowa w punkcie 9 regulaminu,

b) wrzucenie losu/kuponu loteryjnego z własnoręcznie wypisanym przez uczestnika loterii jego imieniem i nazwiskiem do zabezpieczonych i oznakowanych urn stojących w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, wskazanych w punkcie 9 regulaminu

11.2. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów/kuponów loteryjnych.

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrodą główną jest zegarek marki Frederique Constant o wartości 4399 złotych brutto.

12.2. Nagrodami dodatkowymi są koszulki mistrzów sportu z autografami w ilości 3 sztuk, po 2000,00 złotych brutto każda, fotosy siatkarza Mariusza Wlazłego w ilości 2 sztuk po 600,50 złotych każdy oraz książki w ilości 4 sztuk, po 100,00 złotych brutto każda;

12.3. Łączna wartość puli nagród wynosi 12 000 złotych brutto.

12.4. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów/kuponów loteryjnych wynosi 30 %

                     Fundatorem nagród jest organizator i sponsorzy.

13. Miejsce i termin losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 09.09.2016r. w Szczecinie na Balu Sportowca do godz. 24.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów/kuponów loteryjnych wrzuconych do urn w miejscach wymienionych w punkcie 9 regulaminu. Losy/kupony loteryjne z poszczególnych urn zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

13.2. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez osoby wchodzące w skład Komisji Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagród dodatkowych tj. koszulek, fotosów i książek, a na końcu odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. zegarka określonego w pkt 12.1 Regulaminu.

13.4. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego wypełnionego w sposób nieczytelny, niekompletny lub nieprawidłowy, lub noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ” stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Numer losu/kuponu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu/kuponu. Posiadacz takiego losu/kuponu winien zgłosić

13.6. W przypadku, gdy zwycięzca nie zgłosi się, w czasie określonym w punkcie 13.5., Komisja odkłada wylosowany los i dokonuje losowania kolejnego losu. Raz wylosowany los nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.

13.7. Osoba, która się nie zgłosiła nie może ubiegać się o wydanie jakiejkolwiek nagrody, ani rekompensaty.

14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

14.1. Wydanie nagród zwycięzcom następuje natychmiast po wylosowaniu kuponu loteryjnego z imieniem i nazwiskiem zwycięzcy i zgłoszeniu się zwycięzcy, który wylosował daną nagrodę.


14.2. W przypadku nieodebrania nagrody w powyższym trybie zwycięzca loterii traci prawo do nagrody i nagroda pozostaje własnością Organizatora.

15. Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej

15.1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

Organizator powoła Komisję Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ”, której zasady funkcjonowania określać będzie regulamin działania tej Komisji. W skład Komisji wchodzić będzie m.in. osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych.

15.2. Komisja Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ” sporządzi z przebiegu losowania protokół/sprawozdanie z podaniem wyników losowania loterii.

16. Zasady postępowania reklamacyjnego

16.1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez cały czas trwania loterii oraz po jej zakończeniu, nie później niż do 3 dni od daty upływu terminu wydania nagród.

16.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.

16.3. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia

jej osobiście w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

16.4. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej wpływu na adres Organizatora. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

16.5. Decyzja Komisji Loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

16.6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Przedawnienie roszczeń

17.1. Roszczenia z tytułu niniejszej loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

17.2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

18. Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin loterii „POMOC DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. IRENY BABIŃSKIEJ” dostępny jest w siedzibie Organizatora i w miejscach sprzedaży losów/kuponów loteryjnych, o których mowa w punkcie 9 regulaminu.

18.2. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Szczecinie, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

18.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i

użyteczność wygranych przez uczestnika nagród. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor, sprzedawca.

18.4. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).